Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Územní plán 2000 - 2010 > Územní plán - prostorová regulace

Územní plán obce
Informace pro stavebníky a projektanty

Mapy
Vyhláška č. 2/01 o závazných částech územního plánu
Funkční regulace - příloha č.1
Prostorová regulace - příloha č.2
Dokumenty ke stažení
Informace o lokalitách výstavby rodinných domů

 

§1
Základní ustanovení

(1) Území je z hlediska prostorové regulace členěno na dvě základní kategorie:
a) území zastavěné ke dni účinnosti této vyhlášky
b) území zastavitelné, ležící v plochách rozvojových příležitostí dle výkresu č. 2

§2
Společná ustanovení


(1) Pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo pro vydání stavebního povolení je nezbytný soulad příslušné dokumentace s limity prostorového uspořádání a regulačními prvky architektonického řešení podle §3.
(2) Všechny dále uvedené údaje jsou závazné, pokud v textu není výslovně uvedeno jinak.
(3) Pokud v následujícím textu nejsou některé položky nebo parametry prostorové regulace uvedeny, má se za to, že tímto územním plánem nejsou definovány.

§3
Závazná ustanovení pro jednotlivá území a specifikované lokality


(1)
ÚZEMI ZASTAVĚNÉ KE DNI ÚČINNOSTI TETO VYHLÁŠKY kromě
rozvojových ploch popsaných v odstavci (2).

Společná ustanovení pro území

a) stávající
uliční, stavební a regulační čáry je nutno závazně respektovat, pokud tomu nebrání ustanovení obecně závazných předpisů. O ostatních výjimkách může rozhodnout v jednotlivých případech stavební úřad po projednání ve stavební komisi.

b) výškové řešení (počet nadzemních podlaží, výška římsy, výška hřebene střechy) nových staveb nástaveb a přístaveb musí respektovat základní výškové parametry okolí.

c) při stavebních rekonstrukcích, adaptacích není dovoleno u objektů, které byly postaveny před rokem 1939, jež jsou v dobrém technickém stavu a zachovaly si svůj původní vzhled, provádět takové zásahy, které by znamenaly narušení celkových proporcí objektů, vzhledu průčelí, či zásadní změnu materiálu pláště budov. V případě pochybnosti rozhodne o jednotlivých případech stavební úřad po projednání ve stavební komisi.

d) zásadní změna tvaru a charakteru střechy je přípustná tehdy, jedná-Ii se o úpravu střechy ploché nebo nevhodného (vzhledem k okolí) typu šikmé střechy (vzniklé obvykle dodatečnými úpravami původní střechy).


(2)
ÚZEMÍ ZASTAVITELNÉ - LOKALITY ROZVOJOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ


Společná i specifická ustanovení pro území:


1. ZÓNA OBYTNÉHO ÚZEMÍ VENKOVSKÉHO TYPU SMÍŠENÉHO - zóna OB
Území je určeno pro bydlení v rodinných domech a základní občanskou vybavenost.
a) v celém území (kromě ploch č. 1, 4, 5 a 7) je vyloučeno použití plochých střech,
b) materiál pro šikmé střechy - taškové krytiny, vláknocementové šablony, asfaltové šindele, apod.,
c) max. výška zástavby se šikmou střechou - jedno nadzemní podlaží + využité podkroví,
d) max. výška zástavby s plochou střechou - dvě nadzemní podlaží,
e) oplocení pozemku včetně vstupu na pozemky bude řešeno jednotně (použité materiály budou příbuzné), pro jednotlivé lokality možno rozdílně,
f) vzdálenost hnojišt‘ a objektů (výběhu) pro chov hospodářského zvířectva ve vzdálenosti minimálně 10 m od hranic souseda a 15 m od oken obytných místností.

Pro lokality č. 1, 4, 5 a 7 dále platí:
a) před započetím výstavby bude zpracován jednoduchý zastavovací plán či studie a bude určen tvar střechy jednotný pro dílčí uliční fronty.

Pro zařízení občanské vybavenosti v této zóně dále platí:
a) umíst‘ování provozoven je v přízemí rodinných domů přípustné.


2. CENTRÁLNÍ ZÓNA - zóna C

Slouží občanské vybavenosti, bydlení a zařízení řemesel, služeb, event. drobné výroby, které nemají negativní vliv na okolí.

Pro zástavbu platí tyto zásady:

a) u novostaveb musí min. 50% užitkové plochy tvořit občanská vybavenost,
b) v celém území je vyloučeno použití plochých střech,
c) max. výška zástavby do dvou nadzemních podlaží + využité podkroví.

3. ZÓNA REKREACE A SPORTU - zóna RS
 

Slouží jako plochy s rekreačním a sportovním zařízením a s vysokou i nízkou zelení.

Pro eventuální zástavbu platí následující zásady:

a) v celém území je vyloučeno použití plochých střech,
b) maximální výška zástavby jedno podlaží + využité podkroví,
c) alespoň 50% celkové plošné výměry pozemků bude ozeleněno,
d) případné oplocení pozemku vč. vstupu na pozemky bude řešeno jednotně a adekvátně vůči okolí (výškové řešení a použité materiály budou příbuzné).


4. ZÓNA DROBNÉ VÝROBY, SKLADŮ a TECH. VYBAVENÍ -zóna DV, DVa, DVb

Území je určeno pro objekty a plochy výroby, řemesel a skladů a zařízení technického vybavení, které není možno situovat přímo do obytného území.

Pro zástavbu platí následující zásady:

a) v celém území je doporučeno použití šikmých střech,
b) max. výška zástavby do dvou nadzemních podlaží + podkroví v šikmé střeše,
c) území může být zastavěno skupinou samostatných objektů o ploše max. 15 x 30m nebo maximální zastavěné ploše 450 rn2,
d) alespoň 30 % celkové plošné výměry pozemků bude ozeleněno,
e) veškeré plochy pro odstavování a parkování motorových vozidel budou umístěny na jednotlivých pozemcích,
f) oplocení pozemku vč. vstupu na pozemky bude řešeno jednotně a adekvátně vůči okolí (výškové řešení a použité materiály budou příbuzné),
g) pásmo hygienické ochrany je dáno hranicemi pozemku,
h) je nepřípustné instalovat technologii, která by vyžadovala zvětšení pásma, hygienické ochrany.


5. ZÓNA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI - zóna OV

Území je určeno pro objekty obchodu, služeb, vybavenosti výchovné, kulturní, administrativní, sociální, jež nemají negativní vliv na okolí.

Pro zástavbu platí následující zásady:

a) tvar střechy musí navazovat na zvolený tvar střech okolní bytové zástavby
b) max. výška zástavby do dvou nadzemních podlaží + event. podkroví v šikmé střeše,
c) území může být zastavěno skupinou samostatných objektů o ploše max. 15 x 30m nebo maximální zastavěné ploše 450 rn2,
d) alespoň 30 % celkové plošné výměry pozemků bude ozeleněno,
e) veškeré plochy pro odstavování a parkování motorových vozidel budou umístěny na jednotlivých pozemcích,
f) oplocení pozemku vč. vstupu na pozemky bude řešeno jednotně a adekvátně vůči okolí (výškové řešení a použité materiály budou příbuzné),  
g) pásmo hygienické ochrany je dáno hranicemi pozemku,
h) je nepřípustné instalovat technologii, která by vyžadovala zvětšení pásma hygienické ochrany.


6. SPECIFICKÉ ZÓNY - zóna Sa; Sb; Sc

Sa) zóna letiště

slouží výhradně jako plochy a objekty stávajícího vojenského a civilního letiště a jeho zařízení, výstavba objektů seřídí vlastními oborovými předpisy.

Sb) zóna překladiště a separace TDO Tech. služeb Pardubice
slouží pro překladiště a třídění tuhého domácího odpadu.
Není přípustná žádná výstavba kromě dočasného vybavení překladiště a motorových komunikací a výjimečně přípustných tras liniové technické vybavenosti.

Sc) zóna veřeiné zeleně
Slouží pro plochy veřejné zeleně a parků.
Není přípustná žádná výstavba kromě drobné architektury a vybavení, pěších a cyklistických komunikací a výjimečně přípustných tras liniové technické vybavenosti.

7. ZÓNA NEURBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ - zóna NU

Jedná se o území, jež slouží jako zemědělské, lesní a krajinářské plochy, vodní toky a plochy a pro rekreaci a pobyt v přírodě.

Pro území platí následující zásady:

a) není přípustná žádná výstavba, kromě liniových staveb dopravních a technického vybavení, a výjimečně přípustných dopravních zařízení a služebních bytů a informačních, reklamních a propagačních staveb,
b) v prostoru prvků USES nelze umísťovat žádné stavby ani zpevněné plochy.