Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán

Územní plán

Upravený návrh územního plánu pro veřejné projednání
projektant: Ing. arch. Jana Šejvlová
11.2.2013

Návrh územního plánu v etapě zpracování: Společné jednání
projektant: Ing. arch. Jana Šejvlová
1.1.2012

Vymezení zastavěného území obce
Uložení  "Zastavěného území  obce Staré Jesenčany"

Do zastavěného území a dokladů o jeho pořizování - spis zn. 53929/2011 je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; zastavěné území bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu a Obecnímu úřadu Staré Jesenčany.

Dle § 188a stavebního zákona, odst.1, na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydání územního plánu (pro obec Staré Jesenčany je v současné době pořizován nový územní plán, který je nyní ve fázi projednávání zadání), nejpozději však do 31. prosince 2015, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také- písm. c) stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem.