Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Územní plán 2000 - 2010 > Územní plán - funkční regulace

Územní plán obce
Informace pro stavebníky a projektanty

Mapy
Vyhláška č. 2/01 o závazných částech územního plánu
Funkční regulace - příloha č.1
Prostorová regulace - příloha č.2
Dokumenty ke stažení
Informace o lokalitách výstavby rodinných domů

 

§ 1
Plán funkčního zónování

(1)  Plán funkčního zónování (využití území) je vyhotoven v měřítku 1: 2 880 pod číslem výkresu 3 a zahrnuje celé katastrální území, v jehož rozsahu platí závazné části funkční regulace.

§ 2
Základní ustanovení plánu funkčního využití


(1) Území obce je rozděleno do tří základních kategorií:
a) území současně zastavěná
b) území zastavitelná
c) území nezastavitelná (neurbanizovaná)

(2) Území současně zastavěné je území vyznačené ve výkresu komplexního urbanistického návrhu (výkr. Č. 2) v souladu s §139a, odst. 2 Stavebního zákona.

(3) Území zastavitelné je území, vhodné k zastavění vymezené schváleným územním plánem obce.

(4) Nezastavitelné území je území, v jehož rámci je nutno pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo stavebního povolení pořídit, projednat a schválit změnu územního plánu, výjimečně prokázat nenarušení zásad pro využití území dle územního plánu obce.

(5) Území nezastavitelné náleží do ploch, které jsou v územním plánu označeny jako
neurbanizované území, a zahrnují zejména tyto plochy:
a) orná
b) louky, sady, zahrady, pastviny
c) lesy
d) vodní plochy a toky
e) ostatní plochy zeleně mimo zastavěné území

(6) Nově navrhované, modernizované nebo rekonstruované stavby a zařízení uvedené podle §3 jsou v jednotlivých plochách nepřípustné, jestliže svým účelem odporují charakteristice dominantních, vhodných nebo výjimečně přípustných staveb a zařízení.

(7) V případě pochybnosti o zařazení navrhované stavby podle předchozího odstavce rozhodne stavební úřad po projednání v obecním zastupitelstvu.

 §3
Podrobná specifikace funkční regulace v územích zastavěných a
zastavitelných


1. ZÓNA OBYTNÉHO ÚZEMÍ VENKOVSKÉHO TYPU SMÍŠENÉHO
- zóna OB

A - slouží:
pro bydlení se zázemím užitkových zahrad a možností chovu drobného domácího
zvířectva a omezeným chovem zemědělského zvířectva a s odpovídající občanskou
a technickou vybaveností a dopravou

B - funkční využití:
dominantní:
1) rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného domácího a omezeným počtem zemědělského zvířectva

vhodné:
1) obchodní zařízení, veřejné stravování a nerušící služby nevýrob. charakteru a drobné provozovny sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel území
2) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití
3) stavby pro individuální rekreaci vyjma rekreačních chat
4) nezbytné plochy technického vybavení
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové
6) dopravní plochy a zařízení ‚
7) zeleň liniová a plošná, vč. prvků USES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)
8) zařízení hasičská

výjimečně přípustné:
1) zařízení kulturní, sociální, správní, administrativní, zdravotnická, církevní, sportovní a školská pro obsluhu území
2) malá ubytovací zařízení do 10 lůžek
3) nerušící zařízení drobné výroby průmyslové i zemědělské
4) zahradnictví
5) stavby pro spoje a pošty
6) zahrádkářské kolonie
7) informační a reklamní zařízení

V tomto území nejsou přípustné :
- stavby, které svým využitím narušují funkci bydlení
- objekty výrobní a skladovací, které by rušily nad přípustnou mez okolní bytovou zástavbu nebo zasahovaly svým ochranným pásmem do vymezeného prostoru této funkce ( stávající stavby, které svým využitím narušují bydlení budou postupně odstraňovány, přestavovány nebo bude změněno jejich funkční využití)

2. CENTRÁLNÍ ZÓNA - zóna C

A - slouží:
bydlení, obchodu + vybavenosti výchovné, kulturní, administrativní, sociální a
zařízení drobné výroby a služeb, jež nemají negativní vliv na okolí.
B - funkční využití:

dominantní:
1) objekty občanské vybavenosti

vhodné:
1) rodinné domy se zahradami
2) obchodní, správní, administrativní budovy
3) služby, veřejné stravování a ubytování
4) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení
5) jiná zařízení služeb řemesel nerušící okolí
6) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití
7) nezbytné plochy technického vybavení
8) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové
9) zeleň liniová a plošná, vč. prvků USES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)
výjimečně přípustné:
1) zařízení drobné výroby nerušící nad míru přípustnou
2) chov domácích zvířat
3) informační a reklamní zařízení

3. ZÓNA REKREACE A SPORTU - zóna RS

A-slouží:
rekreačním, sportovním a kulturním zařízením

B - funkční využití:

dominantní:
1) areály rekreační, sportovní a kulturní

vhodné:
1) sportovní vybavení a zařízení
2) koupaliště a víceúčelové nádrže využitelné pro rekreaci
3) vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů
4) přírodní kulturní areály
5) nezbytné plochy tech. vybavení
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové
7) zeleň ‚liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)
 
výjimečně přípustné:
1) veřejné stravování pro obsluhu území
2) byty služební a majitelů zařízení


4. ZÓNA DROBNÉ VÝROBY, SKLADŮ a TECH. VYBAVENÍ -zóna DV, DVa, DVb

A - slouží:
pro umístění výroby, skladů, řemeslných provozů a technického vybavení, která nejsou přípustná v jiných územích.

B - funkční využití:

dominantní:
1) zařízení výroby, skladů, řemeslné provozy a plochy technického vybavení

vhodné:
1) odstavná místa a garáže
2) nezbytné plochy tech. vybavení
3) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové
4) zeleň liniová a plošná vč. prvků USES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)
5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

výjimečně přípustné:
1) čerpací stanice pohonných hmot
2) veřejné stravování pro obsluhu území
3) byty služební a majitelů zařízení

5. ZÓNA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI - zóna OV

A - slouží:
obchodu, službám, vybavenosti výchovné, kulturní, administrativní, sociální, jež nemají negativní vliv na okolí.

B - funkční využití:

dominantní:
1) objekty občanské vybavenosti

vhodné:
1) obchodní budovy
2) služby, veřejné stravování a ubytování
3) administrativa a veřejná správa
4) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení
5) jiná zařízení služeb řemesel nerušící okolí
6) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití
7) nezbytné plochy technického vybavení
8) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové
9) zeleň liniová a plošná, vč. prvků USES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

výjimečně přípustné:
1) zařízení drobné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí
2) informační a reklamní zařízení


6. SPECIFICKÉ ZÓNY - zóna Sa; Sb; Sc

Sa) zóna letiště

A - slouží:
výhradně jako plochy a objekty stávajícího vojenského a civilního letiště a jeho zařízení

Sb) zóna překladiště a separace TDO Tech. služeb Pardubice

A - slouží:
pro překladiště a třídění tuhého domácího odpadu

funkční využití:
dominantní:
1) prostor překladiště a separace

vhodné:
1) nezbytné plochy technického vybavení
2) zařízení související s provozováním překladiště
3) příslušné komunikace pěší, motorové
4) zeleň liniová a plošná (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

Sc) zóna veřejné zeleně

A - slouží:
pro plochy veřejné zeleně

B - funkční využití:
dominantní:
1) plochy veřejné zeleně a parků

vhodné:
1) pěší a cyklistické komunikace
2) sady odpovídající současnému charakteru
3) zeleň liniová a plošná (biokoridory, biocentra a interakční prvky)
4) vodní plochy
výjimečně přípustné:
1) trasy liniové tech. vybavenosti


7. ZÓNA NEURBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ - zóna NU

A - slouží:
pro zemědělské, lesní a krajinářské plochy, vodní toky a plochy, rekreaci a pobyt v přírodě

B - funkční využití:
dominantní:
1) zemědělsky a lesnicky využívané plochy, zeleň krajinná, liniová a užitková vč. prvků USES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

vhodné:
1) vodní plochy a toky
2) ovocné sady odpovídající současnému charakteru
3) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové a železniční
4) nezbytné plochy tech. vybavení
výjimečně přípustné:
1) dopravní zařízení
2) služební byty
3) sportovní a rekreační plochy
4) informační a reklamní zařízení