Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Diskuzní fórum > Kořenová čistička d

Kořenová čistička - diskuze

Diskuze ukončena                                                                             20.12.2010

Nevhodnost kořenových čistíren pro čištění odpadních vod v obcích čl. Ekomonitoru [Kamil Kolář]
20.9.2010 19:46
Přečtěte si článek "Nevhodnost kořenových čistíren pro čištění odpadních vod v obcích" odborný článek Ekomonitoru od Ing. J.Kašpara:
Nevýhody kořenových čistíren
Nevýhod je celá řada.
Kořenové čistírny jsou obecně velmi náročné na plochu, jak již bylo výše uvedeno, jedná se o 10 m3/EO. Vzhledem k povaze ČOV dochází v mimovegatačním (zimním) období ke značnému poklesu čistícího efektu. Návazně na stupeň zanešení filtračního lože často dochází k chronickému nedostatku kyslíku v systému, návazně k rozvoji anaerobních procesů, nárustu sirných baktérií,což spolu s provozováním velkokapacitního septiku na vstupu vede ke značným pachovým závadám. K zanešení filtračního lože vlivem přitékajících nerozpuštěných látek a vlivem biochemických reakcí dochází v průměru za 6 let provozu. Do 1. srpna 1991, kdy začal platit zákon o odpadech, nebyly důsledky tolik fatální. Zanešený štěrk se vyvezl např. na nezpevněné obecní komunikace a náklady, přesto že byly značné, se týkaly pouze nakládky, dopravy, a dále nákupu nového kameniva a obnovení veškerých trubních rozvodů. Návazně na platnost uvedeného zákona o odpadech však nelze nerespektovat skutečnost, že předmětný zanešený štěrk z ČOV má dle cit. zákona nebezpečnou vlastnost, a sice infekčnost a je s ním nutno tedy nakládat jako s nebezpečným odpadem. (Jen pro zajímavost, v případě ČOV pro 300 EO při ploše 3 000 m2, výšce filtračního lože 0,8 m, činí objem 2 400 m3, t. j. 5 520 t, což při ceně uložení na skládku nebezpečného odpadu 5 000 Kč/t představuje 27 mil. 600 tisíc Kč!, a to bez nákladů na dopravu).
Dalším z vážných nedostatků je fakt, že dobře fungující kořenová čistírna umí odstranit organické znečištění (CHSK-Cr, BSK5) a nerozpuštěné látky (NL), ale nedokáže odstraňovat ani formy dusíku ani celkový fosfor, což je dnes běžný požadavek legislativy. Vodoprávní úřady dnes již běžně v rámci projekce a schválení typu technologie ČOV vyžadují denitrifikaci.
Požadavky vodoprávních úřadů se přirozeně stupňují, pokud se jedná o vypouštění přečištěných odp. vod do chráněného území, přírodní rezervace, málo průtočné vodoteče či do prostoru ochranných pásem vodních zdrojů. Novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. platná od 1.1.2003 ukládá v § 38, odst. 3 vodoprávním úřadům povinnost při povolování ČOV přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod (ve vlastním zákoně o vodách č. 254/2001 Sb. platném od 1.1.2002 slůvko „nejlepším“ schází).
Při vší úctě kořenová čistírna k nejlepším dostupným technologiím nepatří.
Kořenové čistírny nelze zcela zatracovat, ale jak je patrno, v rámci vývoje zákonných norem na úseku vodního a odpadového hospodářství a vzhledem k poznatkům z jejich provozování nutno konstatovat, že pro čištění odpadních vod v obcích jsou nevhodné. Zde je jednoznačně nutno použít intenzivních čistících metod, a sice mechanicko-biologického čištění s jemněbublinovou aerací, včetně denitrifikace. Konkrétních typů je pak celá řada.

Adresa na článek  zde: http://www.ekomonitor.cz/publikace/clanky/nevhodnost-korenovych-cistiren-pro-cisteni-odpadnich-vod-v-obcich
Domnívám se, že finance vložené do studie o KČOV mohli být vynaloženy účelněji.

Ještě jedno vysvětlení

 [Zdeněk Zabilanský]
2.9.2010 11:39
Zároveň chci ještě uvést na pravou míru a vysvětlit, že mé první vyjádření v této diskusi může mylně vyznívat ve smyslu, že je zastupitelstvo definitivně rozhodnoto pro KČOV.
První vyjádření reagovalo zčásti na příspěvek pana Čápa a snažilo se poskytnout bližší informace ke KČOV a studii. Dotklo se také záležitostí, které budou teprve předmětem zjišťování, ověřování a dalšího rozhodování zastupitelstva. V tomto smyslu se omlouvám za vzniklé nedorozumění.

Studie je podkladem pro zvážení alternativního řešení

 [Zdeněk Zabilanský]
2.9.2010 10:10
Dobrý den, děkuji panu Kolářovi za jeho názor, neboť je třeba o této problematice vést věcnou diskusi.
Samotné zadání studie neznamená, že by zastupitelstvo změnilo koncepci odkanalizování obce s již hotovou projektovou dokumentací. Snahou zastupitelstva je zvážit alternativní řešení a to na základě odpovídajícího podkladu, kterým má být daná studie.
Při rozhodování o změně koncepce odkanalizování obce musí vzít zastupitelstvo v úvahu několik faktorů, zejména:

  • srovnání investičních a provozních nákladů obou řešení
  • a z toho vyplývající výše ceny stočného pro obyvatele obce
  • možnosti obce ovlivňovat výši stočného u jednotlivých variant
  • dostupnost financování pro jednotlivé varianty řešení

Jakmile budou známy tyto informace, budeme schopni odpovědně rozhodnout, jaká varianta řešení je pro obec výhodnější.
Rozhodnutí o zpracování studie podpořila i informace, že pro stávající řešení je reálné získat dotaci od Ministerstva zemědělství na úrovni pouze 40 % celkových nákladů.
Současná situace na stavebním trhu a ochota stavebních firem nabídnout příznivější ceny bude jistě nahrávat i ve prospěch KČOV.
Vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy si prozatím nedovolujeme předjímat, neboť tyto orgány budou vycházet ze zaslaných podkladů a argumentace obce. Věříme, že pokud se prokáže, že KČOV je vhodnějším řešením pro obec a má větší šanci na realizaci, že se nám podaří tyto úřady přesvědčit.
Ohledně pozemků pro studii je sice z nabídky zřejmé, že se bude jednat o obecní louky, především p.č. 527/1, 3, 4, k dispozici jsou však také p.č. 294/2 a 526/1 a projektanti mají volné ruce, co se týče umístění KČOV na těchto pozemcích a je na nich, aby navrhli vhodné řešení.
Je také pravda, že některé z těchto pozemků se nacházejí v možných variantách jihozápadního obchvatu (varianta A a podvarianta varianty A), nicméně dokumentace EIA doporučuje realizaci varianty F, která se nachází dále od obce a nezasahuje do těchto pozemků. Záměr obce na realizaci KČOV tak může realizaci vzdálenější varianty F ještě více podpořit.
Závěrem si Vás dovoluji ujistit, že zastupitelstvo se snaží k celé záležitosti přistupovat s opatrností a odpovědností a že ohledně schválení studie proběhla v zastupitelstvu řádná debata s řadou argumentů pro a proti.

Zbytečně vynaložené finance za studii

 [K.Kolář]
1.9.2010 14:26
Domnívám se, že peníze za zpracování studie proveditelnosti KČOV budou vynaložené zbytečně. Přijde mi nezodpovědné, měnit koncepci odkanalizování obce s již hotovou projektovou dokumentací vč. vyjádření příslušných orgánů a platného stavebního povolení. Za tyto úkony obec již zaplatila nemalé peníze.  Ač  obec v žádání o dotace na kanalizaci nebyla úspěšná, neznamená to, že by v tomto směru měla přestat vyvíjet snahy o získání financí (dotací) v původním záměru. Jednou zastupitelé v minulých obdobích odsouhlasili strategii budování kanalizace se všemi tehdy vydanými studiemi a dle mého názoru by se to nemělo měnit.  Věřím, že nastala doba, kdy jsou  firmy schopny nabídnout příznivější nabídkové ceny za realizaci . V každém případě bude vždycky pro obec výhodnější se o odpadní vody nestarat a odvést je odkanalizováním do ČOV v Pardubicích. Vyjádření přísl. úřadů k KČOV se dá předvídat s ohledem na platné stavební povolení na kanalizaci ve Starých Jesenčanech a s ohledem likvidace (odvodnění) vyčištěných vod. Není pravda , že studie bude vytipovávat vhodné pozemky. Dle cenové nabídky k studii:  „ v studii nebude třeba řešit více variant umístění KČOV“pozemky jsou již vytipované (jeden z nich leží na možné variantě jihozápadního obchvatu).  Oceňuji snahu zastupitelstva o variantní řešení odkanalizování obce, ale myslím si, že v mnoha aspektech by si mohlo zajistit příslušná vyjádření a odpovědět samo bez zadávání studie.

Rozhodnutí zastupitelstva a vysvětlení

 [Zdeněk Zabilanský]
31.8.2010 15:53
Dobrý den, dovoluji si prozatím touto cestou informovat, že zastupitelstvo včera rozhodlo o přijetí nabídky na zpracování studie proveditelnosti na KČOV a smlouva o dílo se zhotovitelem byla dnes uzavřena.
Studie proveditelnosti má vytipovat vhodný pozemek a poskytnout podklad pro jednání s dotčenými orgány, vč. ŘSD, vodoprávního úřadu, a podklad pro žádosti o dotace (program obnovy venkova, operační program životního prostředí) na zpracování dalších navazujících projektových dokumentací a realizaci oddílné kanalizace a KČOV v obci.
Výhodou KČOV je, že jejím vlastníkem a provozovatelem (vč. oddílné kanalizace) může být obec a obec bude rozhodovat o výši stočného, které by mělo pokrývat běžné provozní náklady a zároveň vytvářet rezervu na obnovu a opravy.
Pravidla pro připojení domů, vč. způsobu stanovení stočného budou dána velmi pravděpodobně obecní vyhláškou.
Studie proveditelnosti bude dokončena na konci měsíce října. Občané budou informováni o průběhu zpracování a o výsledcích studie na veřejných zasedáních obce.
Nejbližší veřejné zasedání obce předpokládáme koncem měsíce září a usilujeme, aby se jej účastnil i zhotovitel studie a poskytl občanům informace o KČOV.

KČOV - studie proveditelnosti

 [Radomír Čáp]
30.8.2010 10:15
Úvodem chci konstatovat, že jsem všemi deseti pro! Jen bych měl připomínky:

  • kdo bude vlastníkem kčov a kdo ji bude provozovat?
  • jaké budou provozní náklady?
  • jak bude řešeno (a mělo by být už po studii proveditelnosti) zajištění napojení všech domů na kčov (povinně - smlouva s obcí, doprovolně-kdo bude napojen bude mít nějakou výhodu)? Já jen aby se nestalo, že bude kčov a nikdo se pak nebude chtít napojit - pokud zjistí, že k současnému vodnému musí platit i stočné!!!
  • kolik pak bude stát stočné a kdo bude určovat cenu v případě, že kčov zůstane obci (což předpokládám)? To by taky nělo být vyřešeno již po studii.

Možností je několik:

  • rozpočítat náklady na provoz, opravy+rezerva (na nepředvídatelnou údržbu) kčov na domy
  • stanovit např. výši stejnou jako u vodného. Od této částky odečíst náklady na údržbu a provoz kčov a zbytek vložit do obecního rozpočtu (do jaké položky by se určilo na veřejném projednání).

apod., variant se dá vytvořit hodně a tak, aby to občanům vyhovovalo.

Kolize obchvatu a umístění čističky

 [K.Kolář]
28.8.2010 13:33
Podle cenové nabídky na kořenovou čističku se počítá s umístěním čističky na pozemky 527/1,3,4. Dle dokumentace EIA jihozápadního obchvatu vede přes pozemek 527/1 podvarianta varianty A (vyznačena žlutě). Můj názor je zjistit před zadáním studie vyjádření ŘSD anebo počkat s definitivní podobou trasy jihozápadního obchvatu. Možná, že by bylo dobré předběžné stanovisko vodoprávního úřadu.