Staré Jesenčany

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Kronika - rok 1945

Kronika obce - rok 1945

 Válka v r.1945 měla rychlý spád. Na českomoravské vysočině se zvyšovala partyzánská činnost. Partyzánské hnutí se rozšířilo od Havlíčkova (tehdy ještě Německého) Brodu až k Hradci Králové. Ilegální hnutí mělo své centrum i v Pardubicích. Vedoucím byl Ing. Jar. Jarkovský. Dobytím Dukly proražena brána na naše území. Čeští a slovenští lidé svou statečností a odvahou v partyzánském hnutí a spoluúčastí ve spojeneckých armádách dokázali celému světu přesvědčivě své právo na samostatný československý stát, ve kterém si mohou podle své potřeby upravit podmínky pro společný spokojený život.
 Události pak měly rychlý spád. 11.dubna dobyta Bratislava, 16.dubna kapitulovalo Rakousko s Vídní. 22.dubna probojovala se Rudá armáda k Berlínu, který po litých bojích v ulicích 2.května se vzdal.
 5.května v poledních hodinách se ozvalo z radiových přijímačů rusky a anglicky volání o pomoc – Praha povstala proti okupantům. Praha statečně bojovala na barikádách proti německé přesile a stále volala o pomoc. Toto volání působilo hlubokým dojmem. V Pardubicích měl revoluční převrat rušný průběh. V noci ze 7. Na 8.května Němci opustili pardubické nádraží a spěchali ku Praze.
 Maršál Keitel podepsal kapitulaci.  Toužebně očekávaná rudá armáda přijela do Pardubic 9.května o 14.hodině a byla nadšeně uvítána. V tento den dosaženo toužebně očekávaného vítězství. 
  Úhlavní nepřítel poražen, odvěký proti Slovanům boj vítězně ukončen. Den 9.května byl prohlášen „Dne vítězství“. Ke konci roku dány do prodeje ucelené zásilky, které darovala UNRRA.
 Po příchodu Rudé armády do Pardubic bylo organizováno čsl. Vojsko na udržení pořádku. Téhož dne o 18.hod přijela do naší obce autokolona se sovětskými důstojníky a vojáky. Všemi občany byli naši osvoboditelé netrpělivě očekáváni.  Večer improvizovaná v hostinci družná zábava. Do třetí hodiny ranní zněla harmonika. Druhého dne autokolona odjela a vystřídalo ji vozatajstvo. To bylo v obci jeden den a přijela posádka. Ta byla ubytována v č. 3, 10 a 18. Konala hlídky na letišti.
 Odboj proti Němcům za okupace zesílila ještě nenávist pro nedostatečné, hladové příděly potravin. Cestováno v nocich za moukou do mlýnů, kam vozeno obilí k mletí „na černo“ tajně zabíjena prasata, v kovárně lisován mák a řepka získaná u rolníků.
 Kolaborace s Němci nebyla v naší obci prokázána. Německá posádka u nás nebyl, do koncentračního tábora zavlečen nebyl nikdo. Na nucené práce do Říše bylo nahnáno 15 mužů a 1 žena. Byli to: František a Bohuslav Černý, Josef Čihák, Bohuslav a František Hrachovinovi, Karel Chlumecký, Alois Hejduk, Miloslav Málek, Josef Nežádal, Jiří Linhart, Frant. Urban, Emilie Mádrová – Settelmajerová, Jaroslav Židák, Frant. Židák, Oldřich Dařbuján, Bohuslav Neuman. František Židák byl při náletu na Berlín zabit.
 V obci ustaven místní národní výbor. První schůze byla 12.května. Členové: Lemonský, Ješina, Pazdera, Vavruška, Beran, Rais, Čihák, Štěpánek.
 Na schůzi občanstva 3.června zvoleni do MNV: Beran, O. Dařbujan, F.Ficek ml., V. Hochman, Jan Ješina, Jos. Kubelka, Václav Myšta, Jos. Nežádal, Fr. Pazdera, Josef Pejcha, Fr. Semounský, Jan Štěpánek, Jan Vavruška, Fr. Urban, Jan Příhoda. 8.června roku 1945 nastoupil do výboru za odstoupivšího Berana L.Valenta, který byl zvolen předsedou. Ten 8.listopadu 1945 rezignoval a funkci předsedy zastával místopředseda Jan Štěpánek.
 Mimo to zvolen koordinační výbor k řešení sporných otázek mezi stranami.
 Ve schůzích MNV byly projednávány hlavně otázky zásobovací, pracovní, bytové a pozemkové. Mimo to jednáno o vrácení pozemků zabraných Němci na letiště.
 Vypracování plánu kanalizačního, zavedení místního rozhlasu, zlepšení osvětlení obce, okrášlení obce výsadbou stromů, zřízení hřiště, úprava cest a chodníků, vyčištění rybníku a převedení rybolovu do majetku obce, násada rybího plůdku, úprava místního hostince rozšířením sálu a přístavbou jeviště, oprava obecního domu č.31 a silnice od severní části obce k městu. Plán velmi obsáhlý. Z podnětu MNV byla provedena sbírka na obnovu Lidic. Výsledek byl velmi slušný 10.780,- Kč. 28.května vzpomenuto narozenin Dr. Edv. Beneše, 14.září prezidenta T.G.Masaryka.
 Sbor dobrovolných hasičů dával do pořádku inventář. Valná část je opotřebovaná a musí se postupně obnovovat. S přispěním občanstva pořádal sbor protipožární žňové hlídky. Zdařilý silvestrovský večer posílil spolkovou pokladnu.
 Osvobozená mládež zbavená deprimujícího a tísnivého duševního tlaku a obav před nasazením na nucené práce do Říše, radostně se vzchopila k novému životu, zapojila se do práce a brigádnicky pomáhala při zemědělských pracích. Dne 12.srpna byly uspořádány „Národní dožínky“. 25. a 26.prosinec sehrál spolek divadelních ochotníků Červený mlýn od V. Wernera.
 Jak ústup Němců brzděn: V noci ze soboty 5.května na neděli byla na zastávce v Jesenčanech vykolejena lokomotiva. Tím byl zadržen tank, který měl přispět Němcům proti Praze. Němci zuřili a nařídili, aby byla lokomotiva nasazena na koleje. První pokus s nakolejením se nezdařil. Železničáře „bolely“ ruce. Tím získán čas. Teprve podruhé se podařilo postavit lokomotivu na koleje a poslat do Chrudimě. V té době z místních občanů, kteří v tom „čuli čertovinu“ nesměl na nákladiště jít nikdo. Po odchodu Němců se dozvěděli, že to bylo dílo železničářů z Rosic n.L.
 Rok byl celkem dosti příznivý, úroda průměrná. Jaro bylo suché. Úroda švestek hojná. Podzimní deště zpozdily polní práce.